Là Thần nước trong tryền thuyết của Việt Nam. Giới thiệu: Gây sát thương theo vùng lớn, có khả năng gây hiệu ứng kết tinh không thể hành động.
Tư Chất: 13
Bậc: Danh tướng
Vị Trí: Mưu sĩ
Cách sở hữu: Sự Kiện, Chiêu Mộ Tửu Quán, SHOP Hồn Ngọc.
Còn được gọi là Tản Viên Sơn Thánh, một trong bốn vị Tứ bất tử của Việt Nam. Giới thiệu: Gây sát thương theo hàng dọc, có khả năng khiến địch bị choáng, không thể hành động.
Tư Chất: 13
Bậc: Thần tướng
Vị Trí: Hỗ Trợ
Cách sở hữu: Sự Kiện, Chiêu Mộ Tửu Quán, SHOP Hồn Ngọc.
Vị vua đã thành lập nên nước Âu Lạc và cai trị nhà nước này. Giới thiệu: Gây sát thương vật lý theo vùng, tốc độ đánh rất cao.
Tư Chất: 16
Bậc: Thần Tướng
Vị Trí: Xạ thử
Cách sở hữu: Sự Kiện, Chiêu Mộ Tửu Quán, SHOP Hồn Ngọc
Con gái của Thần núi, nàng đi khắp bốn phương để trị bệnh cứu người. Giới thiệu: Tướng hỗ trợ, có khả năng phục hồi máu cực tốt.
Tư Chất: 16
Bậc: Thần Tướng
Vị Trí: Hỗ trọ
Cách sở hữu: Sự Kiện, Chiêu Mộ Tửu Quán, SHOP Hồn Ngọc.
Hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc Giới thiệu: Dạng vật lý toàn năng, công thủ đầy đủ
Phẩm chất: 4 sao
Vị Trí: Tướng thủ
Cách sở hữu: Sự Kiện, Chiêu Mộ Tửu Quán, SHOP Hồn Ngọc.
Bậc: Siêu Tướng
Nhà quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc Giới thiệu: Tướng gây sát thương phép ở vùng rộng, tăng sát thương khi địch bị Kết Tinh.
Tư Chất: 16
Bậc: Siêu Tướng.
Vị Trí: Mưu Sĩ
Cách sở hữu: Sự Kiện, Chiêu Mộ Tửu Quán, SHOP Hồn Ngọc.
Tự Phụng Tiên, là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc Giới thiệu: Tướng vật lý toàn năng, sát thương cao, giảm trúng
Tư Chất: 16
Bậc: Siêu Tướng
Vị Trí: Thống Lĩnh
Cách sở hữu: Sự Kiện, Chiêu Mộ Tửu Quán, SHOP Hồn Ngọc.
Game SG140